Ang proseso ng pagburnian bijih kumubkob sa bakteri